9
Gió
Chú giải
Công cụ
Mưa
Nhiệt độ
Độ cao sóng
Đường đi bão
MH mặc định
Tắt lớp gió
Bề mặt
Đổi đơn vị
Chọn vị trí
Toàn cảnh
 • Hồ vượt mức(11:41 ngày 18-05-2024)

  Yên Bái(Nậm Bôn,Ia H'Rung,Đắk Lô,Đak Psi 2B,Bảo Lộc,Xỏong Con,Nậm Be,Đăk Srông 2,Sông Lô 6,Ia Grai 1,Minh Lượng Thượng,Ia Púch 3,Chiềng Muôn,Hòa Bình,Xím Vàng,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Đăk Srông 2A,Nậm Mu,Nậm Đông 3,Suối Mu,Phố Cũ,Đasiat,Ia Muer,Tà Làng,Lao Chải,Khao Mang Thượng)

 • Hồ đang xả(11:41 ngày 18-05-2024)

  Nghệ An(Đồng Nai 1,Nậm Lúc,Nậm Mức,Đại Nga,ĐăkR’Tih (bậc dưới),Định Cư,Ia Đrăng 3,Cẩm Thủy I,Đăk Pô Ne,Nậm Pung,Srêpốk 3,Thoong Gót,Sông Lô 6,Tà Lơi 3,Mường Khương,Đăk Rơ Sa 2,Sùng Vui,Sông Chảy 5,Đa dâng,Đakđrinh,Sông Lô 2,Tà lơi 3,An Khê,Vạn Hồ,Đăk Psi 5,Khuổi Luông,Đa RCao,Đắk Nông 2,Nà Tẩu,Ngòi Xan 1,Mường Hung,Trà Linh 2,Nậm Công 4,Đa Chomo 2,Mường Bang,H’Chan,H’Mun,Nho Quế 1,Tà Cọ,Bạch Đằng,Đăk Rung 1,ĐăkR’Tih (bậc trên),Vĩnh Sơn 5,Đạ Dâng - Đạ Chomo,Pờ Hồ,Sông lô 6,Nam Long,Ngòi Xan 2,Đăk Mi 2,Vĩnh Sơn B,Bản Hồ,Za Hung,Tà Lơi 2,Chư Prông,Đắk Bla 1,Đăk Mi 4,Vĩnh Hà,Pa Ke,Văn Chấn,Mường Kim,Nậm Sọi,Ia Puch 3,Sông Tranh 2,Suối Chăn 2,Đăk Pring,Hồ Bốn,Đa Khai,Hồ chứa La Hiêng 2,Sông Bạc,Nậm Mu,Ia Đrăng 2,Nậm Chim 2,Ia Grai 3,Nậm Công 3,Suối Trát,Suối Sập 3,Ayun Thượng 1A,Phố Cũ,Đak Pi Hao 1,Cốc Đàm,Đăk Pô Cô,Huổi Vang,Ia Đrăng 1,A Lưới,Nậm Cắn 2,Lao Chải,Bắc Mê,Sông Lô 8B,Đăk Rơ Sa,Bắc Cuông,Sông Lô 4,Nậm Mạ 1,Bảo Lâm 3,Thủy lợi - Thủy điện Quảng Trị,Trung Hồ,Nậm Mô),Phú Yên(Srepok 3,Srêpôk 4,Krông Năng),Đắk Nông(Đại Ninh,Đồng Nai 2,Đồng Nai 4),Thừa Thiên Huế(A Lưới),Quảng Nam(Sông Tranh 2,Đăk Mi 4),Bình Phước(Srok Phu Miêng),Gia Lai(An Khê)

 • Mực nước(11:41 ngày 18-05-2024)

  Đắk Nông-Đắk Nông(BĐ1)

 • Hồ vượt mức(10:41 ngày 18-05-2024)

  Yên Bái(Nậm Bôn,Ia H'Rung,Đắk Lô,Đak Psi 2B,Bảo Lộc,Xỏong Con,Nậm Be,Đăk Srông 2,Sông Lô 6,Ia Grai 1,Ia Púch 3,Minh Lượng Thượng,Chiềng Muôn,Hòa Bình,Xím Vàng,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Đăk Srông 2A,Nậm Mu,Nậm Đông 3,Suối Mu,Phố Cũ,Đasiat,Ia Muer,Tà Làng,Lao Chải,Khao Mang Thượng)

 • Hồ đang xả(10:41 ngày 18-05-2024)

  Nghệ An(Đồng Nai 1,Nậm Lúc,Nậm Mức,Định Cư,Đại Nga,Srêpốk 3,Thoong Gót,Tà Lơi 3,Cẩm Thủy I,Đăk Pô Ne,Ia Đrăng 3,ĐăkR’Tih (bậc dưới),Sông Lô 6,Nậm Pung,Tà lơi 3,An Khê,Sông Chảy 5,Đa dâng,Đakđrinh,Sùng Vui,Sông Lô 2,Mường Khương,Đăk Rơ Sa 2,Đăk Psi 5,Khuổi Luông,Vạn Hồ,Đa RCao,Đắk Nông 2,Mường Hung,Nà Tẩu,Ngòi Xan 1,Trà Linh 2,Đa Chomo 2,Nậm Công 4,Mường Bang,H’Chan,Nho Quế 1,ĐăkR’Tih (bậc trên),Tà Cọ,Bạch Đằng,Đăk Rung 1,H’Mun,Pờ Hồ,Sông lô 6,Nam Long,Ngòi Xan 2,Vĩnh Sơn B,Bản Hồ,Vĩnh Sơn 5,Đạ Dâng - Đạ Chomo,Đăk Mi 2,Chư Prông,Đắk Bla 1,Đăk Mi 4,Vĩnh Hà,Pa Ke,Văn Chấn,Nậm Sọi,Ia Puch 3,Sông Tranh 2,Za Hung,Tà Lơi 2,Suối Chăn 2,Đăk Pring,Mường Kim,Hồ Bốn,Đa Khai,Hồ chứa La Hiêng 2,Sông Bạc,Nậm Mu,Ia Đrăng 2,Nậm Chim 2,Ia Grai 3,Nậm Công 3,Suối Trát,Suối Sập 3,Ayun Thượng 1A,Phố Cũ,Đak Pi Hao 1,Cốc Đàm,Đăk Pô Cô,Huổi Vang,Ia Đrăng 1,A Lưới,Nậm Cắn 2,Lao Chải,Bắc Mê,Sông Lô 8B,Đăk Rơ Sa,Bắc Cuông,Sông Lô 4,Nậm Mạ 1,Bảo Lâm 3,Thủy lợi - Thủy điện Quảng Trị,Trung Hồ,Nậm Mô),Phú Yên(Srepok 3,Srêpôk 4,Krông Năng),Đắk Nông(Đại Ninh,Đồng Nai 2,Đồng Nai 4),Thừa Thiên Huế(A Lưới),Quảng Nam(Sông Tranh 2,Đăk Mi 4),Bình Phước(Srok Phu Miêng),Gia Lai(An Khê)

 • Mực nước(10:41 ngày 18-05-2024)

  Đắk Nông-Đắk Nông(BĐ1)

 • Hồ vượt mức(10:11 ngày 18-05-2024)

  Yên Bái(Nậm Bôn,Ia H'Rung,Đắk Lô,Đak Psi 2B,Bảo Lộc,Xỏong Con,Nậm Be,Đăk Srông 2,Sông Lô 6,Ia Grai 1,Ia Púch 3,Chiềng Muôn,Minh Lượng Thượng,Hòa Bình,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Xím Vàng,Đăk Srông 2A,Nậm Mu,Nậm Đông 3,Suối Mu,Phố Cũ,Đasiat,Ia Muer,Tà Làng,Lao Chải,Khao Mang Thượng)

 • Hồ đang xả(10:11 ngày 18-05-2024)

  Nghệ An(Đồng Nai 1,Nậm Lúc,Nậm Mức,Định Cư,Đại Nga,Cẩm Thủy I,ĐăkR’Tih (bậc dưới),Srêpốk 3,Thoong Gót,Tà Lơi 3,Đăk Pô Ne,Sông Lô 6,Sùng Vui,Ia Đrăng 3,Sông Lô 2,Nậm Pung,Tà lơi 3,An Khê,Sông Chảy 5,Đa dâng,Đakđrinh,Khuổi Luông,Mường Khương,Đăk Rơ Sa 2,Đăk Psi 5,Đa RCao,Vạn Hồ,Đắk Nông 2,Mường Hung,Nà Tẩu,Ngòi Xan 1,Trà Linh 2,Mường Bang,Đa Chomo 2,Nậm Công 4,H’Chan,Nho Quế 1,ĐăkR’Tih (bậc trên),Đăk Rung 1,Tà Cọ,Pờ Hồ,Bạch Đằng,H’Mun,Sông lô 6,Nam Long,Ngòi Xan 2,Vĩnh Sơn B,Bản Hồ,Đạ Dâng - Đạ Chomo,Vĩnh Sơn 5,Đăk Mi 2,Chư Prông,Đắk Bla 1,Đăk Mi 4,Vĩnh Hà,Pa Ke,Văn Chấn,Ia Puch 3,Sông Tranh 2,Za Hung,Tà Lơi 2,Nậm Sọi,Suối Chăn 2,Mường Kim,Hồ Bốn,Đa Khai,Hồ chứa La Hiêng 2,Sông Bạc,Nậm Mu,Ia Đrăng 2,Nậm Chim 2,Ia Grai 3,Nậm Công 3,Suối Trát,Suối Sập 3,Đăk Pring,Ayun Thượng 1A,Phố Cũ,Đak Pi Hao 1,Cốc Đàm,Đăk Pô Cô,Huổi Vang,Ia Đrăng 1,A Lưới,Nậm Cắn 2,Lao Chải,Bắc Mê,Sông Lô 8B,Đăk Rơ Sa,Bắc Cuông,Sông Lô 4,Nậm Mạ 1,Bảo Lâm 3,Thủy lợi - Thủy điện Quảng Trị,Trung Hồ,Nậm Mô),Phú Yên(Srepok 3,Srêpôk 4,Krông Năng),Đắk Nông(Đại Ninh,Đồng Nai 2,Đồng Nai 4),Thừa Thiên Huế(A Lưới),Quảng Nam(Sông Tranh 2,Đăk Mi 4),Bình Phước(Srok Phu Miêng),Gia Lai(An Khê)

 • Mực nước(10:11 ngày 18-05-2024)

  Đắk Nông-Đắk Nông(BĐ1)

 

Tốc độ gió

Cấp gió 0 2 3 4 7 8 11
km/h 0 10 20 35 55 70 100
Xác nhận
Xóa
Xóa
Thông tin