13
Gió
Chú giải
Công cụ
Mưa
Nhiệt độ
Độ cao sóng
Đường đi bão
MH mặc định
Tắt lớp gió
Bề mặt
Đổi đơn vị
Chọn vị trí
Toàn cảnh
 • Hồ vượt mức(03:24 ngày 10-08-2022)

  (Minh Lương,Bảo Lộc,Đăk Ter 1,Tà Làng,Ia Grai 2,Đắk Nông 2,Ia Đrăng 3,Khao Mang Thượng,Ia Muer,Đa Dâng 2,Suối Chăn 2,Ia Đrăng 1,Nho Quế 2,Chiềng Muôn,Suối Mu,Hòa Bình,Minh Lượng Thượng,Đăk Srông 3B,Lao Chải,Đắk Lô,Đak Psi 2B,Đak Pi Hao 1,Đăk Pône,Đại Nga,Đăk Rung,H'Mun,Đăk Srông 2,Xỏong Con,Ry Ninh 2,ĐakSrông3A,Quảng Tín,Ia Grai 1,Nậm Đông 3,Nậm Tha 5,Ia Púch 3,Chư Prông,Nậm Bôn,Nậm Be,Đăk Ru,Ayun Thượng 1A,Đasiat,Nậm Công 4,Sông Lô 6,Sông Miện,Nậm Mu,Nậm Na 2,Sông Lô 4),Gia Lai(Sê San 4A),Bình Định(Vĩnh Sơn A)

 • Hồ đang xả(03:24 ngày 10-08-2022)

  Lâm Đồng(Đồng Nai 4,Đơn Dương,Đại Ninh),Bình Phước(Srok Phu Miêng),Gia Lai(Sê San 4A,Kanak,An Khê),Bình Định(Vĩnh Sơn A),Quảng Nam(Đăk Mi 4,Sông Tranh 2),Phú Yên(Sông Ba Hạ),Đắc Lắk(Srepok 3),Thừa Thiên Huế(A Lưới)

 • Sự kiện thiên tai xảy ra(03:24 ngày 10-08-2022)

  Bão(112.5,18.8)

 • Hồ vượt mức(02:53 ngày 10-08-2022)

  (Minh Lương,Bảo Lộc,Đăk Ter 1,Tà Làng,Ia Grai 2,Đắk Nông 2,Ia Đrăng 3,Khao Mang Thượng,Ia Muer,Đa Dâng 2,Suối Chăn 2,Ia Đrăng 1,Nho Quế 2,Chiềng Muôn,Suối Mu,Hòa Bình,Minh Lượng Thượng,Đăk Srông 3B,Lao Chải,Đắk Lô,Đak Psi 2B,Đak Pi Hao 1,Đăk Pône,Đại Nga,Đăk Rung,H'Mun,Đăk Srông 2,Xỏong Con,Ry Ninh 2,ĐakSrông3A,Quảng Tín,Ia Grai 1,Nậm Đông 3,Nậm Tha 5,Ia Púch 3,Chư Prông,Nậm Bôn,Nậm Be,Đăk Ru,Ayun Thượng 1A,Đasiat,Nậm Công 4,Sông Lô 6,Sông Miện,Nậm Mu,Nậm Na 2,Sông Lô 4),Gia Lai(Sê San 4A),Bình Định(Vĩnh Sơn A)

 • Hồ đang xả(02:53 ngày 10-08-2022)

  Lâm Đồng(Đồng Nai 4,Đơn Dương,Đại Ninh),Bình Phước(Srok Phu Miêng),Gia Lai(Sê San 4A,Kanak,An Khê),Bình Định(Vĩnh Sơn A),Quảng Nam(Đăk Mi 4,Sông Tranh 2),Phú Yên(Sông Ba Hạ),Đắc Lắk(Srepok 3),Thừa Thiên Huế(A Lưới)

 • Sự kiện thiên tai xảy ra(02:53 ngày 10-08-2022)

  Bão(112.5,18.8)

 • Hồ vượt mức(02:24 ngày 10-08-2022)

  (Minh Lương,Bảo Lộc,Đăk Ter 1,Tà Làng,Ia Grai 2,Đắk Nông 2,Ia Đrăng 3,Khao Mang Thượng,Ia Muer,Đa Dâng 2,Suối Chăn 2,Ia Đrăng 1,Nho Quế 2,Chiềng Muôn,Suối Mu,Hòa Bình,Minh Lượng Thượng,Đăk Srông 3B,Lao Chải,Đắk Lô,Đak Psi 2B,Đak Pi Hao 1,Đại Nga,Đăk Pône,Đăk Rung,H'Mun,Đăk Srông 2,Xỏong Con,Ry Ninh 2,ĐakSrông3A,Quảng Tín,Ia Grai 1,Nậm Đông 3,Nậm Tha 5,Ia Púch 3,Chư Prông,Nậm Bôn,Nậm Be,Đăk Ru,Ayun Thượng 1A,Đasiat,Nậm Công 4,Sông Lô 6,Sông Miện,Nậm Mu,Nậm Na 2,Sông Lô 4),Gia Lai(Sê San 4A),Bình Định(Vĩnh Sơn A)

 • Hồ đang xả(02:24 ngày 10-08-2022)

  Lâm Đồng(Đồng Nai 4,Đơn Dương,Đại Ninh),Bình Phước(Srok Phu Miêng),Gia Lai(Sê San 4A,Kanak,An Khê),Bình Định(Vĩnh Sơn A),Quảng Nam(Đăk Mi 4,Sông Tranh 2),Phú Yên(Sông Ba Hạ),Đắc Lắk(Srepok 3),Thừa Thiên Huế(A Lưới)

 • Sự kiện thiên tai xảy ra(02:24 ngày 10-08-2022)

  Bão(112.5,18.8)

 • BÃO SỐ 2 (02:15 ngày 10-08-2022)

  BÃO SỐ 2 xuất hiện tại Biển Đông

 • Hồ vượt mức(01:54 ngày 10-08-2022)

  (Minh Lương,Bảo Lộc,Đăk Ter 1,Tà Làng,Ia Grai 2,Đắk Nông 2,Ia Đrăng 3,Khao Mang Thượng,Ia Muer,Đa Dâng 2,Suối Chăn 2,Ia Đrăng 1,Nho Quế 2,Chiềng Muôn,Suối Mu,Hòa Bình,Minh Lượng Thượng,Đăk Srông 3B,Lao Chải,Đắk Lô,Đak Psi 2B,Đak Pi Hao 1,Đại Nga,Đăk Pône,Đăk Rung,H'Mun,Đăk Srông 2,Xỏong Con,Ry Ninh 2,ĐakSrông3A,Quảng Tín,Ia Grai 1,Nậm Đông 3,Nậm Tha 5,Ia Púch 3,Chư Prông,Nậm Bôn,Nậm Be,Đăk Ru,Ayun Thượng 1A,Đasiat,Nậm Công 4,Sông Lô 6,Sông Miện,Nậm Mu,Nậm Na 2,Sông Lô 4),Gia Lai(Sê San 4A),Bình Định(Vĩnh Sơn A)

 • Hồ đang xả(01:54 ngày 10-08-2022)

  Lâm Đồng(Đồng Nai 4,Đơn Dương,Đại Ninh),Bình Phước(Srok Phu Miêng),Gia Lai(Sê San 4A,Kanak,An Khê),Bình Định(Vĩnh Sơn A),Quảng Nam(Đăk Mi 4,Sông Tranh 2),Phú Yên(Sông Ba Hạ),Đắc Lắk(Srepok 3),Thừa Thiên Huế(A Lưới)

 • Sự kiện thiên tai xảy ra(01:54 ngày 10-08-2022)

  Bão(112.9,18.1)

 

Tốc độ gió

Cấp gió 0 2 3 4 7 8 11
km/h 0 10 20 35 55 70 100
Xác nhận
Xóa
Xóa
Thông tin