19
Gió
Chú giải
Công cụ
Mưa
Nhiệt độ
Độ cao sóng
Đường đi bão
MH mặc định
Tắt lớp gió
Bề mặt
Đổi đơn vị
Chọn vị trí
Toàn cảnh
 • Hồ vượt mức(15:40 ngày 22-02-2024)

  Lào Cai(Tà Làng,Đasiat,Ia Muer,Nậm Mu,Ia Grai 1,Sông Lô 6,Ia H'Rung,Ia Púch 3,Minh Lượng Thượng,Chiềng Muôn,Xỏong Con,Chư Prông,Nậm Bôn,Bảo Lộc,Nậm Đông 3,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Suối Mu,Hạ Rào Quán,Đăk Srông 2A,Nậm Be,Đak Psi 2B,Xím Vàng,Khao Mang Thượng,Đắk Lô,Lao Chải,Hòa Bình,Phố Cũ)

 • Hồ đang xả(15:40 ngày 22-02-2024)

  Lâm Đồng(Đồng Nai 4,Đại Ninh,Hàm Thuận,Đồng Nai 2),(Nậm Lúc,Khuổi Luông,Nậm Mức,Tiên Thành,Đạ Dâng - Đạ Chomo,Tà lơi 3,Nậm Pung,Nậm Mu,Huổi Vang,Nậm Chim 2,Vĩnh Sơn B,Hồ Bốn,Đak Pi Hao 1,Tà Lơi 3,Thoong Gót,Đăk Mi 4,Nậm Công 3,Tà Lơi 2,Trà Linh 2,Suối Sập 3,Mường Hung,Bản Hồ,Nậm Cắn 2,Sùng Vui,Mường Khương,Srêpốk 3,Pờ Hồ,Sông Lô 4,Nà Tẩu,Pa Ke,Hố Hô,Ia Grai 3,Nậm Sọi,Sông Lô 8B,A Lưới,Tà Cọ,Đăk Pô Ne,Bạch Đằng,H’Mun,Trung Hồ,Ngòi Xan 2,Định Cư,Vĩnh Sơn 5,Vĩnh Sơn C,Đakđrinh,Bảo Lâm 3,Đăk Rung 1,Mường Bang,Bắc Mê,Ia Đrăng 1,Suối Chăn 2,Đăk Srông 3B,Đắk Bla 1,Hồ chứa La Hiêng 2,Vạn Hồ,Hạ Rào Quán,Ayun Thượng 1A,Ia Đrăng 3,ĐăkR’Tih (bậc trên),Mường Kim,Nho Quế 1,Đồng Nai 1,Suối Trát,Thủy lợi - Thủy điện Quảng Trị,Lao Chải,Nậm Mạ 1,Cốc Đàm,ĐăkR’Tih (bậc dưới),Đại Nga,Nậm Nhùn 1,Ia Puch 3,Đa dâng,Đắk Nông 2,Đăk Psi 5,Đăk Mi 2,Đăk Lây,Ia Đrăng 2,Nậm Nhùn 2,Sông Tranh 2,Đa Siat,Đăk Pô Cô,Za Hung,Sông Lô 2,Đăk Pring,Ayun Trung,Ngòi Xan 1,H’Chan,Văn Chấn,Phố Cũ,An Khê,Nậm Công 4),Đắk Lắk(Krông Năng,Srêpôk 4,Srepok 3),Bình Phước(Srok Phu Miêng),Gia Lai(An Khê),Quảng Trị(Quảng Trị),Quảng Nam(Đăk Mi 4,Sông Tranh 2),Thừa Thiên Huế(A Lưới)

 • Mực nước(15:40 ngày 22-02-2024)

  Vị Thanh-Xà No(BĐ1),Đắk Nông-Đắk Nông(BĐ1)

 • Mưa trên 100mm(15:40 ngày 22-02-2024)

  Nam Định(1)

 • Hồ vượt mức(15:11 ngày 22-02-2024)

  Lào Cai(Tà Làng,Nậm Mu,Đasiat,Ia Muer,Ia Grai 1,Sông Lô 6,Ia H'Rung,Ia Púch 3,Minh Lượng Thượng,Chiềng Muôn,Xỏong Con,Chư Prông,Nậm Bôn,Bảo Lộc,Nậm Đông 3,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Suối Mu,Hạ Rào Quán,Đăk Srông 2A,Nậm Be,Đak Psi 2B,Xím Vàng,Khao Mang Thượng,Đắk Lô,Lao Chải,Hòa Bình,Phố Cũ),Quảng Trị(Quảng Trị)

 • Hồ đang xả(15:11 ngày 22-02-2024)

  Lâm Đồng(Đồng Nai 4,Đại Ninh,Hàm Thuận,Đồng Nai 2),(Khuổi Luông,Nậm Mức,Nậm Lúc,Nậm Mu,Huổi Vang,Nậm Chim 2,Tiên Thành,Tà lơi 3,Vĩnh Sơn B,Đạ Dâng - Đạ Chomo,Nậm Pung,Hồ Bốn,Đak Pi Hao 1,Tà Lơi 3,Thoong Gót,Nậm Công 3,Trà Linh 2,Tà Lơi 2,Đăk Mi 4,Suối Sập 3,Mường Hung,Bản Hồ,Nậm Cắn 2,Mường Khương,Srêpốk 3,Sông Lô 4,Nà Tẩu,Pa Ke,Ia Grai 3,Sùng Vui,Sông Lô 8B,Pờ Hồ,A Lưới,Tà Cọ,Đăk Pô Ne,Trung Hồ,Ngòi Xan 2,Định Cư,Vĩnh Sơn 5,Vĩnh Sơn C,Bảo Lâm 3,Bạch Đằng,Đăk Rung 1,Mường Bang,Bắc Mê,Đakđrinh,Ia Đrăng 1,Suối Chăn 2,Đăk Srông 3B,Đắk Bla 1,Hồ chứa La Hiêng 2,Hố Hô,Nậm Sọi,Vạn Hồ,Hạ Rào Quán,H’Mun,Ayun Thượng 1A,Ia Đrăng 3,ĐăkR’Tih (bậc trên),Mường Kim,Đồng Nai 1,Suối Trát,Nho Quế 1,Thủy lợi - Thủy điện Quảng Trị,Lao Chải,Nậm Mạ 1,Cốc Đàm,ĐăkR’Tih (bậc dưới),Đại Nga,Nậm Nhùn 1,Ia Puch 3,Đắk Nông 2,Đa dâng,Đăk Psi 5,Đăk Mi 2,Đăk Lây,Ia Đrăng 2,Nậm Nhùn 2,Sông Tranh 2,Đa Siat,Đăk Pô Cô,Za Hung,Sông Lô 2,Đăk Pring,Ayun Trung,Ngòi Xan 1,H’Chan,Văn Chấn,Phố Cũ,An Khê,Nậm Công 4),Bình Phước(Srok Phu Miêng),Đắk Lắk(Srêpôk 4,Krông Năng,Srepok 3),Gia Lai(An Khê),Quảng Trị(Quảng Trị),Quảng Nam(Đăk Mi 4,Sông Tranh 2),Thừa Thiên Huế(A Lưới)

 • Mưa trên 100mm(15:11 ngày 22-02-2024)

  Nam Định(1)

 • Hồ vượt mức(14:41 ngày 22-02-2024)

  Lào Cai(Tà Làng,Nậm Mu,Sông Lô 6,Đasiat,Ia Grai 1,Ia Muer,Ia Púch 3,Minh Lượng Thượng,Ia H'Rung,Xỏong Con,Nậm Bôn,Bảo Lộc,Chư Prông,Nậm Đông 3,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Suối Mu,Chiềng Muôn,Hạ Rào Quán,Đăk Srông 2A,Nậm Be,Đak Psi 2B,Xím Vàng,Khao Mang Thượng,Đắk Lô,Lao Chải,Hòa Bình,Phố Cũ)

 • Hồ đang xả(14:41 ngày 22-02-2024)

  (Tiên Thành,Nậm Sọi,Nậm Công 3,Nậm Mức,Khuổi Luông,Pa Ke,Tà Cọ,Đạ Dâng - Đạ Chomo,Nậm Pung,Nậm Chim 2,Nậm Lúc,Nậm Mu,Huổi Vang,Tà Lơi 2,Đăk Mi 4,Mường Hung,Nậm Cắn 2,Hồ Bốn,Suối Sập 3,Vĩnh Sơn B,Tà lơi 3,Đak Pi Hao 1,Mường Khương,Tà Lơi 3,Bắc Bình,Srêpốk 3,Ia Grai 3,Bản Hồ,Sông Lô 8B,A Lưới,Đăk Pô Ne,Suối Chăn 1,Vĩnh Sơn 5,Vĩnh Sơn C,Pờ Hồ,Trung Hồ,Ngòi Xan 2,Định Cư,Sùng Vui,Bảo Lâm 3,Bạch Đằng,Đăk Rung 1,Mường Bang,Bắc Mê,Đakđrinh,Đăk Srông 3B,Nà Tẩu,Ia Đrăng 1,Thoong Gót,Đắk Bla 1,Hạ Rào Quán,Suối Chăn 2,Vạn Hồ,H’Mun,Hồ chứa La Hiêng 2,Hố Hô,Trà Linh 2,Ayun Thượng 1A,Nậm Bon,Ia Đrăng 3,ĐăkR’Tih (bậc trên),Mường Kim,Sông Giang 2,Nho Quế 1,Đồng Nai 1,Suối Trát,Thủy lợi - Thủy điện Quảng Trị,Lao Chải,Nậm Mạ 1,Cốc Đàm,ĐăkR’Tih (bậc dưới),Đại Nga,Nậm Nhùn 1,Ia Puch 3,Đắk Nông 2,Đa dâng,Đăk Psi 5,Đăk Lây,Đăk Mi 2,Ia Đrăng 2,Nậm Nhùn 2,Sông Tranh 2,Đa Siat,Đăk Pô Cô,Za Hung,Đăk Pring,Ayun Trung,Ngòi Xan 1,H’Chan,Văn Chấn,Phố Cũ,An Khê,Nậm Công 4),Lâm Đồng(Đồng Nai 4,Đại Ninh,Hàm Thuận,Đồng Nai 2),Gia Lai(An Khê),Bình Phước(Srok Phu Miêng),Đắk Lắk(Srêpôk 4,Krông Năng,Srepok 3),Quảng Trị(Quảng Trị),Quảng Nam(Đăk Mi 4,Sông Tranh 2),Thừa Thiên Huế(A Lưới)

 • Mực nước(14:41 ngày 22-02-2024)

  Vị Thanh-Xà No(BĐ1),Đắk Nông-Đắk Nông(BĐ1)

 • Mưa trên 100mm(14:41 ngày 22-02-2024)

  Nam Định(1)

 • Hồ vượt mức(14:10 ngày 22-02-2024)

  Lào Cai(Hạ Rào Quán,Tà Làng,Nậm Mu,Nậm Be,Minh Lượng Thượng,Đasiat,Xỏong Con,Nậm Bôn,Bảo Lộc,Đắk Lô,Ia Grai 1,Nậm Đông 3,Chư Prông,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Suối Mu,Chiềng Muôn,Đăk Srông 2A,Hòa Bình,Sông Lô 6,Ia H'Rung,Đak Psi 2B,Xím Vàng,Khao Mang Thượng,Lao Chải,Ia Muer,Ia Púch 3,Phố Cũ)

 • Hồ đang xả(14:10 ngày 22-02-2024)

  (Tiên Thành,Hạ Rào Quán,Nậm Công 3,Nậm Mức,Khuổi Luông,Nậm Mu,Pa Ke,Tà Cọ,Trà Linh 2,Nậm Chim 2,Nậm Pung,Đạ Dâng - Đạ Chomo,Tà Lơi 2,Nậm Lúc,Hồ Bốn,Đak Pi Hao 1,Huổi Vang,Bắc Bình,Tà Lơi 3,Ayun Thượng 1A,Nậm Bon,Mường Hung,A Lưới,Sông Lô 8B,Đăk Pô Ne,Suối Chăn 1,Vĩnh Sơn 5,Vĩnh Sơn C,Pờ Hồ,Trung Hồ,Ngòi Xan 2,Định Cư,Sùng Vui,Bảo Lâm 3,Bạch Đằng,Đăk Rung 1,Mường Bang,Bắc Mê,Đakđrinh,Đăk Srông 3B,Ia Đrăng 1,Nà Tẩu,Cốc Đàm,Thoong Gót,Đắk Bla 1,Đại Nga,Tà lơi 3,Vĩnh Sơn B,Suối Sập 3,Mường Khương,Nậm Sọi,Suối Chăn 2,Vạn Hồ,H’Mun,Hồ chứa La Hiêng 2,Hố Hô,Ia Puch 3,Đăk Psi 5,Đăk Lây,Nậm Nhùn 2,Ia Đrăng 3,Đăk Mi 4,Mường Kim,ĐăkR’Tih (bậc trên),Sông Giang 2,Nho Quế 1,Đồng Nai 1,Suối Trát,Thủy lợi - Thủy điện Quảng Trị,Lao Chải,Nậm Mạ 1,Nậm Cắn 2,ĐăkR’Tih (bậc dưới),Nậm Nhùn 1,Ia Grai 3,Đa dâng,Đắk Nông 2,Đăk Mi 2,Ia Đrăng 2,Srêpốk 3,Bản Hồ,Sông Tranh 2,Đa Siat,Đăk Pô Cô,Za Hung,Ayun Trung,Đăk Pring,Ngòi Xan 1,H’Chan,Văn Chấn,Phố Cũ,An Khê,Nậm Công 4),Lâm Đồng(Đồng Nai 4,Đại Ninh,Hàm Thuận,Đồng Nai 2),Gia Lai(An Khê),Bình Phước(Srok Phu Miêng),Đắk Lắk(Srêpôk 4,Krông Năng,Srepok 3),Quảng Nam(Đăk Mi 4,Sông Tranh 2),Quảng Trị(Quảng Trị),Thừa Thiên Huế(A Lưới)

 • Mực nước(14:10 ngày 22-02-2024)

  Vị Thanh-Xà No(BĐ1),Đắk Nông-Đắk Nông(BĐ1)

 • Mưa trên 100mm(14:10 ngày 22-02-2024)

  Nam Định(1)

 • Hồ vượt mức(13:41 ngày 22-02-2024)

  Lào Cai(Hạ Rào Quán,Tà Làng,Nậm Mu,Nậm Be,Xỏong Con,Nậm Bôn,Bảo Lộc,Minh Lượng Thượng,Ia Grai 1,Chư Prông,Đasiat,Đắk Lô,Nậm Đông 3,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Đăk Srông 2A,Suối Mu,Chiềng Muôn,Hòa Bình,Sông Lô 6,Ia H'Rung,Đak Psi 2B,Xím Vàng,Khao Mang Thượng,Lao Chải,Ia Muer,Ia Púch 3,Phố Cũ)

 • Hồ đang xả(13:41 ngày 22-02-2024)

  (Tiên Thành,Nậm Công 3,Nậm Mức,Hạ Rào Quán,Khuổi Luông,Nậm Mu,Trà Linh 2,Nậm Chim 2,Pa Ke,Tà Cọ,Tà Lơi 2,Nậm Pung,Đạ Dâng - Đạ Chomo,Hồ Bốn,Huổi Vang,Tà Lơi 3,Nậm Lúc,Nậm Bon,Đak Pi Hao 1,Mường Hung,Sông Lô 8B,Đăk Pô Ne,Suối Chăn 1,Ayun Thượng 1A,Vĩnh Sơn 5,Vĩnh Sơn C,Pờ Hồ,Trung Hồ,Ngòi Xan 2,Định Cư,Bắc Bình,Sùng Vui,Bảo Lâm 3,Bạch Đằng,Đakđrinh,Ia Đrăng 1,Cốc Đàm,Thoong Gót,Đắk Bla 1,Đại Nga,Tà lơi 3,Vĩnh Sơn B,A Lưới,Suối Sập 3,Nậm Sọi,Suối Chăn 2,Đăk Rung 1,Vạn Hồ,H’Mun,Hồ chứa La Hiêng 2,Mường Bang,Bắc Mê,Hố Hô,Ia Puch 3,Đăk Srông 3B,Nà Tẩu,Đăk Psi 5,Đăk Lây,Mường Khương,Nậm Nhùn 2,Đăk Mi 4,Ia Đrăng 3,Mường Kim,ĐăkR’Tih (bậc trên),Sông Giang 2,Đồng Nai 1,Nho Quế 1,Suối Trát,Thủy lợi - Thủy điện Quảng Trị,Lao Chải,Nậm Mạ 1,Nậm Cắn 2,ĐăkR’Tih (bậc dưới),Nậm Nhùn 1,Ia Grai 3,Đa dâng,Đắk Nông 2,Đăk Mi 2,Ia Đrăng 2,Srêpốk 3,Bản Hồ,Sông Tranh 2,Đa Siat,Đăk Pô Cô,Za Hung,Ayun Trung,Đăk Pring,Ngòi Xan 1,H’Chan,Văn Chấn,Phố Cũ,An Khê,Nậm Công 4),Lâm Đồng(Đồng Nai 4,Đại Ninh,Hàm Thuận,Đồng Nai 2),Gia Lai(An Khê),Bình Phước(Srok Phu Miêng),Đắk Lắk(Srêpôk 4,Krông Năng,Srepok 3),Quảng Nam(Đăk Mi 4,Sông Tranh 2),Thừa Thiên Huế(A Lưới)

 • Mực nước(13:41 ngày 22-02-2024)

  Vị Thanh-Xà No(BĐ1),Đắk Nông-Đắk Nông(BĐ1)

 • Mưa trên 100mm(13:41 ngày 22-02-2024)

  Nam Định(1)

 

Tốc độ gió

Cấp gió 0 2 3 4 7 8 11
km/h 0 10 20 35 55 70 100
Xác nhận
Xóa
Xóa
Thông tin